Европейски съюз

european-union

Европейският съюз (ЕС) е политически и икономически съюз между 28 европейски държави. Той е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му от последните компетенции. Неговият статут е регламентиран в Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в сила от 1 декември 2009 г.

В момента в Европейския съюз има 28 държави. ЕС се простира на площ от 4 325 675 кв. км. и има над 500 млн. граждани.

В Европейския съюз са приети 24 официални езика, наричани още "работни". Те са: английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, финландски, френски, хърватски, чешки и шведски.

ЕС няма официална столица. Институциите на съюза се намират в няколко града:

- Брюксел — седалище на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, познат още като Съвет на министрите, и на комисиите на Европейския парламент. Европейската комисия също така провежда тук своите срещи на комитетите и кратките си сесии.
- Страсбург — седалище на Европейския парламент и място за среща на ежегодната дълга пленарна сесия, продължаваща дванайсет седмици.
- Люксембург — седалище на Европейската инвестиционна банка и Съда на Европейския съюз.
- Франкфурт — седалище на Европейската централна банка.

За нас

Ирано-Българска Бизнес Асоциация (ИББА) е сдружение за осъществяване на дейност с нестопанска цел в областта на опазването, развитието и популяризирането на материалната и духовна култура, традициите, практиките, обредите, социалните групи, бизнес средите и обединенията, както и на добрите регионални и международни практики, опит...

Повече

Галерия

Дейности

world flags sphereИрано-Българска Бизнес Асоциация (ИББА) е член на Клуба на Смесените и Чуждестранните Палати в България, към Българска Търговско-Промишлена Палата (БТПП), и участва активно в организираните от него събития и работни срещи.

Повече