За нас

Ирано-Българска Бизнес Асоциация (ИББА) е сдружение за осъществяване на дейност с нестопанска цел в областта на опазването, развитието и популяризирането на материалната и духовна култура, традициите, практиките, обредите, бита на етносите, социалните групи, бизнес средите и обединенията, както и на добрите регионални и международни практики, опит и достижения в различни области и отрасли на стопанството, икономическия и социален живот.

Ирано-Българско Бизнес Асоциация е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза и се регистрира като такова по смисъла на чл. 19 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Основната цел на ИББА е да подпомага двустранните икономически и търговски отношения между Ислямска република Иран и Република България, чрез разширяване на сътрудничеството между фирми, организации и общини от двете държави, както и с партньори от други страни в ЕС и Близкия Изток.

Асоциацията присъства пряко на територията на Ислямска република Иран и Република България, благодарение на офисите си в столиците на двете държави.

ИББА е член на Клуба на Смесените и Чуждестранните Палати, сформиран от Българска Търговско-Промишлена Палата (БТПП), и участва активно в организираните събития и работни срещи.

Членове на Асоциацията могат да бъдат всички дееспособни физически или юридически лица, които признават и приемат Устава и споделят целите му. Членството в ИББА е доброволен акт, като за изявата му кандидатът подава писмена молба до УС и Декларация, удостоверяваща, че е запознат и приема Устава на Асоциацията.

Дейността на Асоциацията е фокусирана върху следните опорни точки:

» Съдействие и подкрепа на членове и не-членове за осъществяване на ефективна, устойчива и отворена политика в областта на опазване, развитие и популяризиране на културно-историческо наследство, на духовната култура, история, традиции и други достижения в различни сфери и отрасли.

» Сътрудничество и посредничество между членове, не-членове, международни, държавни, общински и други институции, сходни сдружения и формации чрез разработване и реализиране на проекти, програми, стратегии, планове, прояви и др., насочени към културното и историческо наследство, към подобряване на икономическото състояние, социалното многообразие, условията на живот и адаптация на гражданите на двете държави.

» Консултиране и подпомагане на дейности и мероприятия на физически и юридически лица за оптимизиране и прилагане на добри практики и опит при изпълнението на регионални, национални и международни програми за социално-икономическо и културно развитие и сътрудничество.

» Съдействие, координиране и взаимопомощ при осъществяване и разширяване на комуникациите със сродни организации от страната и чужбина, между самите членове на Сдружението чрез поддържане на партньорства в различни области, както и със съвместни дейности и инициативи.

» Подобряване степента на информираност и взаимна помощ между членовете и учредителите, чрез съдействие за взаимното опознаване, провеждане на обучения, дискусии, кръгли маси във връзка със събития и прояви на Асоциацията, на отделни нейни членове или партньорски организации.

» Проучване на инвестиционни потребности и намерения, целенасочено разпространение на информация и осъществяване на контакти с потенциални инвеститори. Подобряване на бизнес отношенията и бизнес климата и предоставяне на по-добри условия за работа, среда и информация на гражданите на двете държави, както и на техни партньори и съмишленици.

За периода от основаването си до днешна дата, Асоциацията е осъществива успешни контакти между организации и компании от двете страни, довели до реални бизнес взаимоотношения в най-различни области.

За нас

Ирано-Българска Бизнес Асоциация (ИББА) е сдружение за осъществяване на дейност с нестопанска цел в областта на опазването, развитието и популяризирането на материалната и духовна култура, традициите, практиките, обредите, социалните групи, бизнес средите и обединенията, както и на добрите регионални и международни практики, опит...

Повече

Галерия

Дейности

world flags sphereИрано-Българска Бизнес Асоциация (ИББА) е член на Клуба на Смесените и Чуждестранните Палати в България, към Българска Търговско-Промишлена Палата (БТПП), и участва активно в организираните от него събития и работни срещи.

Повече